HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-,leveringsvoorwaarden van SolarNino B.V. gevestigd te Nijkerk, ingeschreven in het in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nijkerk onder nummer 81800568

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten van de SolarNino over de verkoop en levering van Producten en eventuele Installatie daarvan. De service voorwaarden van SolarNino B.V. zijn separaat vastgelegd. De door SolarNino B.V. verrichte servicediensten worden derhalve niet door de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden beheerst.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden verstaat SolarNino B.V. onder:
a. Product: zonnepanelen en/of nader in de tussen Klant en SolarNino B.V. gesloten Overeenkomst gespecificeerde zaken , zoals bijvoorbeeld Omvormer, bekabeling en montagemateriaal.
b. Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product definitie. De hoofdfunctie betreft het omzetten van door de zonnepanelen geleverd vermogen in netvermogen. Alle andere accessoire functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data, vallen niet onder de Product definitie.
c. SolarNino B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk, gevestigd te Nijkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 81800568.
d. Klant: een partij (i) waarmee SolarNino B.V. een Overeenkomst sluit, of (ii) haar interesse in de aankoop van een Product overweegt.
e. Overeenkomst: het contract tussen de SolarNino B.V. en de Klant over de koop en levering van het Product en de eventuele Installatie.
f. Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van het Product.
g. Oplevering: moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1 Alle offertes van SolarNino B.V. zijn vrijblijvend.

2.2 SolarNino B.V. gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die Klant verstrekt, zoals bouwtekeningen, gegevens over het energieverbruik en foto’s van een dak of een installatie.

2.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat SolarNino B.V. de door de Klant ondertekende Offerte heeft ontvangen.

2.4 SolarNino B.V. is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of netbeheerskosten, zijn voor risico van Klant.

Artikel 3. Prijs en product

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de prijzen in de offerte van SolarNino B.V. vast.

3.2 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopsprijs die SolarNino B.V. aan haar leveranciers van Producten betaalt stijgt, dan heeft SolarNino B.V. het recht om de met Klant in de Overeenkomst vastgelegde verschuldigde totaalsom te verhogen, zij het met maximaal een bedrag dat overeenkomt met de verhoging die SolarNino B.V. aan haar leveranciers dient te betalen.

3.3 Als toepassing van artikel 3.2 leidt tot een prijsverhoging, heeft de Klant het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekende brief te ontbinden, binnen 30 dagen nadat de SolarNino B.V. schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.

3.4 Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet (meer) mogelijk is, dan is SolarNino B.V. gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten minste gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 4. Planning en eigendomsoverdracht

4.1 SolarNino B.V. benadert de Klant bij voorkeur telefonisch of per email voor het maken van een afspraak voor de Installatie.

4.2 De installatiedatum kwalificeert niet als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan wordt in samenspraak met de Klant binnen een redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.

4.3 SolarNino B.V. behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de Klant in rekening te brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Klant dient te worden verplaatst. Van een toedoen is zonder meer sprake als de Klant niet aan het in artikel 5.2 van deze algemene voorwaarden bepaalde heeft voldaan en/of SolarNino B.V. (een deel van) de overeengekomen prijs niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan SolarNino B.V.. Bij onvolledige betaling houdt SolarNino B.V. het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.

4.5 Indien de Klant op de geplande installatiedatum niet aanwezig kan zijn, is het vereist dat SolarNino minstens 24 uur van tevoren hiervan op de hoogte wordt gesteld. Wanneer de Klant dit niet tijdig doet, kan er aan de klant een boete van 500 euro worden opgelegd. Deze boete dekt de kosten van SolarNino die zijn ontstaan door het huren van een bouwlift, de inzet van personeel voor transport en levering van materialen, evenals een deel van de voorziene arbeidskosten.

Artikel 5. Installatie

5.1 Indien de Overeenkomst Installatie omvat, wordt het Product door of in opdracht van SolarNino B.V. bij de Klant geïnstalleerd en aangesloten.

5.2 De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op het overeengekomen installatie datum en tijdstip kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Klant dat:

a. het personeel van SolarNino B.V. en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits SolarNino B.V. dit tijdig aan de Klant heeft verzocht;
b. de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport;
c. de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te kunnen voldoen;
e. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geïnstalleerd;
f. eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn verkregen, tenzij SolarNino B.V. die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk op zich heeft genomen;
g. door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door SolarNino B.V. horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging ondervindt. 

5.3 De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. SolarNino B.V. doet zijn best om de spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.

5.4 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht ;
– ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).

5.5 Als de Installatie meerdere dagen in beslag neemt, is Klant verantwoordelijk voor de opslag van de nog niet geïnstalleerde onderdelen op de plaats van de Installatie.

5.6 Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere aanpassingen zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.

5.7 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Klant.

5.8 Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die datum verschoven. De Klant accepteert de Oplevering door ondertekenen van het opleverformulier.

5.9 Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet SolarNino B.V. haar uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken dan voert SolarNino B.V. gedurende maximaal een uur na Oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan de SolarNino B.V. daarvoor een aparte afspraak maken.

Artikel 6. Betaling

6.1 SolarNino B.V. dient uiterlijk 1 dag voor de Installatiedatum, 100% van de door Klant verschuldigde totaalsom te ontvangen. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt SolarNino B.V. het recht voor om rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.

6.2 Indien Installatie geen Oplevering bewerkstelligt, dan maakt SolarNino B.V. met de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.

6.3 Uitstel van de Oplevering ontslaat de Klant niet van de in artikel 6.1 .van deze algemene voorwaarden vervatte betalingsverplichtingen.

6.4 Klant heeft geen recht op verrekening van aan SolarNino B.V. verschuldigde bedragen, indien SolarNino BV op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 SolarNino B.V. garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.
7.2 SolarNino B.V. garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 5 jaar na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van het geleverde werk.
7.3 SolarNino B.V. is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als de gegeven garantie van toepassing is. In die situatie is de aansprakelijkheid van SolarNino B.V. beperkt tot de verplichtingen die in de garantievoorwaarden staan.
7.4 De aansprakelijkheid van SolarNino B.V. ten opzichte van Klant is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover SolarNino B.V. overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
7.5 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan SolarNino B.V. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
7.6 Schade dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na het constateren van de schade, schriftelijk aan SolarNino B.V. te worden gemeld.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De rechtsrelatie tussen SolarNino B.V. en Klant wordt door het Nederlands recht, zij het met uitzondering van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980) beheerst
8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1 De SolarNino B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.

9.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 februari en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijkerk.

SolarNino B.V.

Contactgegevens

Copywright 2024 · SolarNino ©